Säker arbetsplats
Inga produkter valda

Säker arbetsplats

Rental bistår bygg- och anläggningsprojekt med byggbodar, kran, hiss och maskiner samt kompetens kring ekonomiskt hållbara lösningar för bl a säkerhet och energieffektivitet.

Läs om de olika områdena i texten under figuren till höger

 
 
 
 
 

Ordning och reda på arbetsplatsen gör den säkrare och spar tid. Vi har förrådscontainerar med olika låssystem, allt efter behov.

En leveranscontainer, med tjänster från Qlocx bidrar till säkerheten på arbetsplatsen. Du kan planera när du vill hämta din leverans, den finns på en plats skyddad från både väder och stöld. 

Vi hjälper er med APD-planen och planerar för skalskydd, kör- och gånggrindar. I vårt erbjudande har vi lagt fokus på lösningar och minskar trafikflödet.

Spolcontainer, förråd elcentral, gascontainer, valvcontainer - det finns en stor mängd specialcontainrar som bidrar till säkerheten på arbetsplatsen. Det mest stödbegärliga materialet förvaras i särskilda stöldskyddscontainers.Läs mer

I ett tidigt skede hjälper vi dig planera för skalskydd, ID06-logistik och passersystem, kör- och gånggrindar.

1

Förvaring, olika typer av förrådscontainrar av stål

 

Förvara stöldbegärligt material i containrar
Utöver att säkra upp din byggarbetsplats med grindar och stängsel för områdesskydd, larm, bevakning och belysning kan stöldbegärligt material och maskiner som inte används för stunden förvaras i särskilda förrådscontainrar.

Förseningar och produktionsstopp är ovälkomna konsekvenser vid stölder utöver själva förlusten av arbetsredskapen. Vi rekommenderar våra förrådscontainers för stöldskydd av maskiner, med olika låssystem, digitala hänglås, nattlås eller renoveringslås, allt efter behov. Större delen av tillgreppsbrott sker under helger och längre ledigheter, men medvetenheten om att det finns övervakning och larm kan fungera avskräckande. Belysning är också en viktigt faktor för att freda arbetsplatsen från ovälkommen aktivitet.

Förråds-, säkerhets-, och specialcontainrar

2

Leveranscontainer, en tjänst som spar tid och minskar svinn

 

Genom att placera en Qlocx leveranscontainer i staketet kring byggarbetsplatsen skapas en sluss där en dörr vetter ut mot gatan och en dörr vetter in mot byggarbetsplatsen. I och med att varken transportören eller mottagaren behöver beträda lossningsplatserna vid leveranstillfället minskar mängden fordon och människor på lossningsplatserna och på så vis även  olycksrisken. Dessutom kommer materialsvinnet minska genom att materialet alltid hamnar på en plats som skyddar det från väder och stöld.

Våra leveranscontainers fungerar utmärkt med olika typer av låssystem och bidrar till kontroll av trafik till arbetsplatsen, och utöver minskade besök skapas en säkrare arbetsplats med t ex mer ostörd arbetstid och bättre arbetsflöden.

Här hittar du våra leveranscontainrar

Se filmen om leveranscontainer

3

Trafiksäkerhetsprodukter och deras placering

Övervakning och larm
Skanska Rental har ett stort sortiment av produkter för trafikstyrning till byggarbetsplatser. T.ex. körplåtar, fordonsgrindar, TA-balk, bygg- och kravallstaket
Allt du behöver för att göra gång- och fordonstrafik på din arbetsplats säker och effektiv. Vi vet att det ofta är trångt om utrymme på ett byggprojekt och har därför lagt stort fokus på lösningar som underlättar och minskar trafikflödet. Med leveranscontainrar och olika elektroniska styrsystem för grindar kan vi hjälpa till att få bort onödig trafik från arbetsområdet och minska flaskhalsarna vid in- och utfarter. Vi kan öka säkerheten för både personal och förbipasserande.

Här hittar du Trafik- och logistiklösningar

Se filmen om grindar

4

Skalskydd, persongrindar med inpasseringssystem ID06

 

Utifrån säkerhetsaspekter, storlek och typ av projekt går det att välja optimala passersystem, personalliggare, nätverksanslutningar, kommunikationsradio mm. Självklart hjälper vi dig att få ditt elektroniska personalliggarsystem (ID06) på plats så att du direkt vet vilka som befinner sig på projektet och också kan administrera byggarbetsplatsen med hjälp av passersystemet.

Rental-Skalskydd

Annat kan vara planering för skalskydd, kör- och gånggrindar. Säkra lyft- och lossningsplatser, maskiner, utrustning och tjänster.

Vi kan erbjuda en mängd olika tjänster som hjälper till att upprätthålla en säker arbetsplats. Allt från skyddsronder till elsäkerhetstjänster och utbildningar i t ex HLR, säkra lyft, heta arbeten, ställning m fl.

 

Se filmen om inpassering

För oss på Skanska Rental finns inga kompromisser gällande säkerheten. Arbetet kring säkerhet och arbetsmiljö är vår högsta prioritet - vi arbetar säkert eller inte alls. Vårt mål är skadefria och hälsosamma arbetsplatser, både för oss och för våra kunder. Säkerhet innefattar personlig skyddsutrustning, arbetsplatssäkerhet och även att skydda arbetsplatsen från skadegörelse, stölder och att minimera onödig trafik. Tack vare nära kontakt med våra kunder kan vi följa de olika behov som behöver planeras för projektets olika faser.

5

Hitta rätt specialcontainer för ändamålet

 

Spolcontainer, förråd elcentral, gascontainer, valvcontainer – det finns en stor mängd specialcontainrar som bidrar till säkerheten på arbetsplatsen. Det mest stöldbegärliga materialet förvaras i särskilda stöldskyddscontainers.

Skanska Rental har tagit in ”Safe Tool Storage” i sitt sortiment; och den finns i olika  storlekar. Denna modul har dubbla skalskydd för att göra det svårt att bryta sig in även med effektiva verktyg som t ex vinkelslip och motorkap. Det ska ta tillräckligt lång tid att bryta sig in för att väktare/polis ska hinna på plats, vilket bidrar till att försvåra för kriminella. Med en separat modul som ”Safe Tool Storage” för det mest värdefulla, kan man använda övriga förrådscontainer för det som inte är av stöldvärde. Du kan också komplettera modulen med invändigt larm för att säkerställa angrepp just på den modulen. Med våra stöldskyddscontainrar minskar ni risken för oförutsedda utgifter för stölder och förseningar. Och inte minst skapar det en trygghet för arbetsplatsens personal.

Rental-Specialcontainer

 

Hitta rätt specialcontainer

Se filmen om säkerhetscontainer/stöldskyddscontainer