Hållbarhet
Inga produkter valda

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov

Hållbarhet

Rental har som mål att uppnå klimatneutralitet 2045. Det är en central del i hållbar utveckling, för vi som lever nu och för framtida generationer. För att uppnå klimatneutralitet har vi flertalet delmål på vägen, det innebär att vi genomför åtgärder och anpassar verksamheten inom flera områden.

Se filmen Rental - Fokus framåt där vi berättar om tre viktiga fokusområden i arbetet för en hållbar utveckling och lösningar - Hälsosamt arbetsliv, Hållbart energi- och resursutnyttjande och Cirkulär framtid.

Se filmen Rental - Fokus framåt 

Energioptimering / Energieffektivisering

Sveriges klimatmål är att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige ska vara minst 85% lägre år 2045 jämfört med utsläppen år 1990. Vidare säger Energiöverenskommelsen att svensk elproduktion 2040 ska vara 100 % förnybart. Många förnybara energikällor är intermittenta, dvs de erbjuder inte samma stadiga energitillförsel som fossila energikällorna. Det innebär en utmaning när slutkonsumenten förväntar sig en kontinuerlig och pålitlig tillgång till el, oberoende av väder och vind. 

Enkelt uttryckt kan man dela in energisystemet i tre delar, energiproduktion, energitransport och energikonsumtion. Dessa tre delar måste samverka perfekt för att energisystemet ska fungera, dvs det måste användas lika mycket energi någonstans som det produceras någon annanstans i varje givet ögonblick. Så med andra ord för att uppnå miljömålet och övervinna möjliga utmaningar att nå målen krävs förutom förnybara energikällor även ett mer effektivt energitransportsystem och ett bättre samspel mellan olika sektorer.

Läs mer här

Elektrifiering

En stor del av vår flotta är elektrifierad och det kommer att öka inom de närmaste åren. Vi väljer att arbeta med leverantörer och partners som sätter klimat och hållbarhet högt, tillsammans strävar vi efter att ta fram och utveckla eldrivna produkter och fasa ut gasol och diesel. De senaste åren har vi lanserat flertalet både produkter i syfte att driva elektrifieringen, exempelvis batterier som ersättning till elgeneretorer.

Utsläppsfritt

För att minska våra utsläpp arbetar Rental bland annat med att öka projektens energieffektivitet. Energieffektivitet innebär att antingen minska användandet av energi eller att få ut högre nytta av befintlig energianvändning. Det kan exempelvis innebära nya produkter för tätning och isolering eller möjligheter till effektivisering genom energilagring. Här är det mycket viktigt att samarbete med projekten sker i tidiga skeden, de åtgärder som kan sättas in ger då högt resultat. Vi arbetar också aktivt med att kunna erbjuda alternativa energikällor och öka andelen förnyelsebara/fossilfria bränsel, som tex pellets, HVO och biokol.

Våra utvecklingsprojekt

Då vi har högt ställda mål vad gäller klimat och hållbarhet driver vi egna utvecklingsprojekt för att kunna erbjuda nya lösningar för en mer hållbar arbetsplats. Vi undersöker bland annat hur vi gör en bodetablering mer energieffektiv, hur vi ökar graden av cirkularitet i våra möbler, och vi provar ut solceller till våra bodtak. Parallellt med detta har vi gedigna samarbeten med alla våra leverantörer för att vara med tidigt i processen av maskinutveckling. 

Testbodar i Timrå
Energieffektivitet är en stor fråga. Hur kan vi spara energi på arbetsplatsen? För detta ändamål har vi en test-site i Timrå, där vi under kontrollerade former testar och mäter hur olika åtgärder kan hjälpa till att göra bodetableringen mer energieffektiv. Projektet syftar till att undersöka den faktiska energiförbrukningen och effekten av olika energieffektiva lösningar. Genom att mäta energiåtgång på en bodtyp samtidigt som att ha en kontrollbod på samma geografiska plats, under samma förutsättningar, kommer olika typer av lösningar för att minska energiåtgång kunna definieras och mätas. Vi mäter: verkan av luftvärmepump, tätning, Altiflex farstu och nattsänkning just nu.  Läs mer om Altiflex här


Ladda ner mer information om utvecklingsprojektet Hållbar etablering

Återbrukade möbler
Att arbeta mer cirkulärt är en naturlig förlängning och förädling av vår affär, och för oss blir det då viktigt att ha fokus på inköp och avyttringar – det är där vi kan påverka för att sluta cirklar.
Våra möbler återbrukas ständigt i och med att de – tack vare vår hyresaffär – är en del av delningsekonomin. Nu tar vi fler kliv mot cirkularitet, och ökar andelen återbrukade möbler i våra inköp.


Ladda ner mer information om utvecklingsprojektet Återbrukade möbler 

Bättre arbetsmiljö
Altiflex är ett system med många fördelar. Det tätar effektivt; vilket behåller värme och sparar energi, och hela systemet är återanvändningsbart. En särskild funktion är att den även förebygger störningar på byggarbetsplatsen och skapar en bättre arbetsmiljö. Du får en arbetsplats som släpper i ljus, är ljuddämpande, håller värmen och tål höga vindlaster. Kort sagt – förbättrar även din arbetsmiljö.
 

EDP - Miljövarudeklaration

Att hyra är i grunden mer hållbart än att köpa. Klimatpåverkan blir lägre när fler användare delar på en och samma produkt genom att nyttjandegraden ökar - färre produkter behöver då produceras och mindre naturresurser förbrukas. För att ytterligare öka takten i vårt hållbarhetsarbete investerar vi i produkter med ett tydligt hållbarhetsfokus där vi i den mån det är möjligt efterfrågar både LCA och EDP. Det är vår övertygelse att hela produktens livslängd inkl framställning är en del av Rentals hållbarhetsresa där vi strävar efter cikulratiet och hållbarhet i alla led. Detta är något vi kommer att skala upp och arbeta mer med framöver.